Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med1-1บริการออนไลน์

seviceonline

 

หลักสูตร/นิสิต

stud

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

km

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public)

ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6) ขยายเวลาปิดทำการชั่วคราว ถึงวันที่...

Read more

ประกาศภาควิชาสูติศาสตร์-นารีเวชวิทยา ประกาศภาควิชาสูติศาสตร์-นารีเวชวิทยา
เปิดรับสมัครอบรมแะทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขามะเร็งนรีเวช 1 ตำแหน่ง

Read more

ภาพกิจกรรม(Photo)

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วย รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ...

Read more

รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว ครั้งที่...

Read more

ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยมีนายแพทย์สุทธา หามนตรี

Read more

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำ KM ของภาควิชาอายุรศาสตร์ ประจำปี 2563

Read more

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ต.นพ.สันติ ศรีเสริมโภค

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์
ที่ผลงานวิจัยได้รับการคัดเลือดให้นำเสนอ 

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับ 5 คณะ

Read more

ผศ.นพ.ชัชวาลย์ เจริญธรรมรักษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ผศ.นพ.ชัชวาลย์ เจริญธรรมรักษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (คลินิก)

Read more

รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
กล่าวเปิดและต้อนรับรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มศว ต้อนรับพิธีงานลงนามความร่วมมือการทำ MOU คณะแพทยศาสตร์ มศว ต้อนรับพิธีงานลงนามความร่วมมือการทำ MOU
ด้านการศึกษาและการทำวิจัย ระหว่าง Pius-Hospital Medical Campus, Carl von Ossietzy University Oldenbu...

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์

Read more

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ และพิธีปฏิญาณตนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

งานนโยบายและแผน ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ งานนโยบายและแผน ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์
จัดบรรยาย หัวข้อ “การปรับตัวเพื่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ ในบริบทกระทรวง อว.”โดย รศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสช...

Read more

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
พร้อมด้วย ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

Read more