Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med1-1บริการออนไลน์

seviceonline

 

หลักสูตร/นิสิต

stud

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

km

Long Case

 

logo banner

nisitmed 2021

 

Situatedl

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public)

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) ประจำปีการศึกษา 2564 ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (โครงการร่วมกับมหาวิทยา...

Read more

งานประกันคุณภาพร่วมกับงานสารสนเทศข้อมูลกลาง งานประกันคุณภาพร่วมกับงานสารสนเทศข้อมูลกลาง
ขอเชิญหัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบ SAR หน่วยงาน/เข้าร่วมโครงการ MEDSWU มุ่งสู้ความเป็นเลิศประจำปีงบประมาณ...

Read more

ขอเชิญชวนบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญชวนบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์
เข้าร่วมโครงการหน่วยงานภาษาอังกฤษติดดาว รอบที่ 2 ประจำปี 2564

Read more

ประชาสัมพันธ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ มศว องครักษ์ รุ่น 2

Read more

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดการประชุมวิชาการวิสัญญี 5 สถานบัน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3

Read more

ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
พิธีมอบใบอนุญาติประกอบวิชาชีพเวชกรรมและปฏิณาณตนของบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 30 

Read more

ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดพิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และพิธีปฏิณาณตนของนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563

Read more

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ MEQ สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

Read more

ภาพกิจกรรม(Photo)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดประชุมวิชาการวิสัญญี 5 สถาบัน ประจำปี 2563 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดประชุมวิชาการวิสัญญี 5 สถาบัน ประจำปี 2563
โดยในปีนี้ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม

Read more

คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์ มศว คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์ มศว
ที่ผลงานได้รับคัดเลือกให้เข้านำเสนอ ทั้ง 12 คน และมีนิสิตแพทย์ 

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้ลงนามความร่วมมือ ทางการศึกษาสถาบัน Manipal Academy of Higher Education (MAHE), ประเทศอินเดีย นั้น...

Read more

ศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
เข้าร่วมงาน  International Medical Student Research Conference – IMRC โดยมีนิสิตแพทย์ มศว

Read more

งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการอบรมเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา/หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 ...

Read more

คณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม Tools Training (Workshop) คณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม Tools Training (Workshop)
หัวข้อ การส่งเสริมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับคณะสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx200)

Read more

นิสิตแพทย์ มศว ได้รับพระราชทานทุน นิสิตแพทย์ มศว ได้รับพระราชทานทุน
“โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” ประจำปี 2563

Read more

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการฝึกภาคสนามในรายวิชาวช.281 โดยมี นายเสกสรร สมตัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว

Read more

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จัดพิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ และพิธีปฏิญาณตนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

Read more

อ.นพ.ลิขิต รังสิรัตนกุล หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา อ.นพ.ลิขิต รังสิรัตนกุล หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง “Management of Bacterial infectious disease and antimi...

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี กับนิสิตแพทย์ เมธาสิต  ใจสอาด

Read more

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มศว คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร...

Read more

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มอบเกียรติบัตรสำหรับนิสิตแพทย์ที่ได้คะแนนสูงสุดของชั้นปี

Read more

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานมอบรางวัลโครงการวันประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ (MEDSWU QA Day) ป...

Read more