Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med1-1บริการออนไลน์

seviceonline

 

หลักสูตร/นิสิต

stud

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

km

nisit2019

 

banner 1-62

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public)

กำหนด พิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนด พิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-14.30 น. ณ ห้องประชุม Convention room ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสต...

Read more

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ทุนการศึกาาบุตรของบุคลากรผู้มีรายได้น้อย ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ทุนการศึกาาบุตรของบุคลากรผู้มีรายได้น้อย
ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคร...

Read more

ภาพกิจกรรม(Photo)

สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มศว สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

Read more

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ที่จบการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์ ...

Read more

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล
ธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

Read more

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ มศว งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดศึกษาดูงานการสร้างแกนนำป้องกันอัคคีภัยในหน่วยงาน

Read more

รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ อาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ อาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานเปิดโครงการ สมาธิสั้น ฉันรับมือได้ ฉบับคุณครู

Read more

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
รับการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมสาขากุมารเวชศาสตร์ตามเกณฑ์ WFME 2015

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร คณาจารย์ อาวุโส ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา

Read more

งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษาเชิงปฏิบัติการขั้นสูง

Read more

งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยคุณมยุรัตน์ สุทธิวิเศษศักดิ์

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร
นื่องในวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยที่มีมาแต่โบราณ และสร้างวัฒนธรรมอ...

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จัดโครงการปัจฉิมนิเทศแก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 29 บรรยายการแนะแนวชีวิตในการประกอบวิชาชีพเวชกร...

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

Read more

นายแพทย์ชัชวาลย์ เจริญธรรมรักษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต นายแพทย์ชัชวาลย์ เจริญธรรมรักษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
เป็นประธานเปิดโครงการ gross to hos นิสิตชั้นปีที่ 3 ที่เรียนพรีคลินิก และกำลังจะขึ้นเรียนคลินิก

Read more

Social Media Faculty of Medicine

fb1yt wt