Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med01-1วิชาการ

med02-1

 

นิสิตปัจจุบัน

med03-1

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

med04-1

banner 1-62

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการชุมชน ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการชุมชน
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 "ปิดเทอมอย่างปลอดภัย"

Read more

ประชาสัมพันธ์ งานประกันคุณภาพ ประชาสัมพันธ์ งานประกันคุณภาพ
สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการวันประกันคุณภาพ

Read more

กำหนดการ พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ กำหนดการ พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่
แด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ของนิสิตแพทย์และทันตแพทย์ 

Read more

งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษาร่วมกับองค์กรแพทย์ งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษาร่วมกับองค์กรแพทย์
จัดกิจกรรมพุธบ่าย เรื่อง PM2.5 : What we have already Known และผิวแก่ก่อนวัยกับภัย PM2.5

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มศว ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพเข้มแข็ง คณะแพทยศาสตร์ มศว ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพเข้มแข็ง
ชุมชนคนประสานมิตร มศว ปี 1 ซึ่งภายในงานมีการเสวนา และบริการตรวจสุขภาพ ฟรี

Read more

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครและเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนทั่วไป ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครและเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนทั่วไป
ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย

Read more

คณะแพทยศาสตร์ ยินดีต้อนรับ คณะแพทยศาสตร์ ยินดีต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมิน สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

Read more

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมกระบวนการวิจัยในการของทุนอย่างเหมาะสมหัวข้อเรื่อง

Read more

งานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มศว งานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ฯ บัญฑิตแพทย์ มศว รุ่นที่ 28

Read more

ขอเชิญ ผู้บริหาร/หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร/หัวหน้าหน่วยงาน/อาจารย์/และบุคลากรที่สนใจ ขอเชิญ ผู้บริหาร/หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร/หัวหน้าหน่วยงาน/อาจารย์/และบุคลากรที่สนใจ
เข้าร่วม โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ (KM) คณะแพทยศาสตร์ มศว ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1

Read more

ขอเชิญหัวหน้างานหน่วยงานและบุคลากรที่สนใจ ขอเชิญหัวหน้างานหน่วยงานและบุคลากรที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานตามระบบ Lean” ประจำปีงบประมาณ 2562

Read more

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครแพทย์ประจำบ้านโสตศอนาสิก ปี 2562 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครแพทย์ประจำบ้านโสตศอนาสิก ปี 2562
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาโสต ศอ นาสิก จำนวน 2 อัตรา รอบ 2 

Read more

ขอเชิญบุคลากร และนิสิตแพทย์  ขอเชิญบุคลากร และนิสิตแพทย์
เสนอชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ พ...

Read more

ภาพกิจกรรม(Photo)

รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3

Read more

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการบริการวิชาการชุมชน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

Read more

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว
ร่วมกับราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข

Read more

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พร้อมด้วย รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว

Read more

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมี ผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ ม...

Read more

งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา
ร่วมกับองค์กรแพทย์ จัดกิจกรรมพุธบ่าย เรื่อง PM2.5 : What we have already Known

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดโครงการ “ค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ ครั้งที่ 25” คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดโครงการ “ค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ ครั้งที่ 25”
เพื่อให้นักเรียนที่สนใจเกี่ยวกับวิชาชีพแพทย์ได้ทราบถึงวิธีการเรียน การทำงานของแพทย์ที่แท้จริง

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “ค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ ครั้งที่ 25” เพื่อให้นักเรียนที่สนใจเกี่ยวกับวิชาชี...

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ครั้งที่ 76 คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ครั้งที่ 76
ออกให้การบริการตรวจรักษาสุขภาพ ทั่วไป และตรวจรักษาทางด้านทันตกรรมแก่นักเรียน และประชาชน

Read more

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จังหวัดสระแก้ว โดย ผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณ...

Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ของคณะแพทยศาสตร์ มศว

Read more

งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานตามระบบ Lean” ประจำปีงบประมาณ 2562

Read more

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

Read more

สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มศว สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดพิธีทำบุญถวายภัตตราหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยมีนายแพทย์ทรงภูมิ เบญญากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ...

Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ของคณะแพทยศาสตร์ มศว 

Read more

Partnership

swu msmc University swumed usf

PR.MEDSWU SOCLAL MEDIA

yt goo fb1 wt im  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.