Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med1-1บริการออนไลน์

seviceonline

 

หลักสูตร/นิสิต

stud

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

km

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public)

ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
จัดโดย ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว ร่วมกับฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มศว

Read more

งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว
ขอเชิญ ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างานหน่วยงาน และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ...

Read more

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
ขอเชิญ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์

Read more

ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

Read more

ประชาสัมพันธ์งาน Open-House 2019 ประชาสัมพันธ์งาน Open-House 2019
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ (และผู้ปกครอง) 

Read more

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญหัวหน้าภาควิชา/ ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญหัวหน้าภาควิชา/
ผู้แทนภาควิชา/ผู้รับผิดชอบ SAR ภาควิชา/ อาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วม ประชาพิจารณ์

Read more

ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เว...

Read more

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครพัฒนานักวิจัยทางคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2563

Read more

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 

Read more

ภาพกิจกรรม(Photo)

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์

Read more

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ และพิธีปฏิญาณตนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

งานนโยบายและแผน ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ งานนโยบายและแผน ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์
จัดบรรยาย หัวข้อ “การปรับตัวเพื่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ ในบริบทกระทรวง อว.”โดย รศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสช...

Read more

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
พร้อมด้วย ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
และคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ร่วมแสดงความขอบคุณ ผศ.นพ.เกษม เรืองรองมรกต

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ครั้งที่ 4

Read more

งานพัฒนาศักยภาพนิสิต ร่วมกับสโมสรนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มศว งานพัฒนาศักยภาพนิสิต ร่วมกับสโมสรนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการสร้างเกราะป้องกัน รู้ทันตนเอง ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 4 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่...

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพระหว่าง 4 สถาบันคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ...

Read more

งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา
จัดสัมมนางานเพื่อพัฒนาบุคลากรและงานทางด้านแพทยศาสตรศึกษา

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ร่วมแสดงมุฑิตาจิต และมอบของที่ระลึก

Read more

นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
เป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ 

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานเปิดโครงการมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 

Read more

งานพัฒนาศักยภาพนิสิต ร่วมกับสโมสรนิสิต งานพัฒนาศักยภาพนิสิต ร่วมกับสโมสรนิสิต
คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

Read more