Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med1-1บริการออนไลน์

seviceonline

 

หลักสูตร/นิสิต

stud

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

km

Long Case 64

 

nisitmed 2021

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public)

ขอเชิญผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน อาจารย์และบุคลากรที่สนใจ ขอเชิญผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน อาจารย์และบุคลากรที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการ MEDSWU มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2564

Read more

ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อ...

Read more

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ MEQ 

Read more

โครงการปัจฉิมนิเทศแก่นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 31 โครงการปัจฉิมนิเทศแก่นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 31
วันจันทร์ที่ 29 - วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ณ

Read more

มศว คลินิก เปิดให้บริการนอกเวลาแล้ว  มศว คลินิก เปิดให้บริการนอกเวลาแล้ว
มศว คลินิก เปิดให้บริการนอกเวลาแล้ว ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.00 น. 

Read more

ภาควิชาศัลยศาสตร์ เปิดรับสมัครรุ่นที่ 2 ปีการศึกาา 2564 ภาควิชาศัลยศาสตร์ เปิดรับสมัครรุ่นที่ 2 ปีการศึกาา 2564
แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ มศว องครักษ์-สมุทรปราการ

Read more

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2564 (รอบที่ 2 ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

Read more

ภาพกิจกรรม(Photo)

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read more

งานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มศว งานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการปัจฉิมนิเทศแก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 31

Read more

รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว ครั้งที่ 1/2564

Read more

คณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม Tools Training คณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม Tools Training
หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (SAR Writing ...

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
พร้อมด้วย รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และคณาจารย์ 

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.รมิดา วัฒนโภคาสิน 

Read more

ผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ ผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์
เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะแพทยศาสตร์ 

Read more

พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายฯ ประจำปีการศึกษา 2563 พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายฯ ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ วัดอุทัยธาราม (บางกะปิ) 

Read more

ตามที่ มีจัดให้มีการประกวดผลงาน Student E-Portfolio ตามที่ มีจัดให้มีการประกวดผลงาน Student E-Portfolio
เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนำเสนอผลงานของตนเองผ่าน Student Portfolio 

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
พร้อมด้วย รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และคณะร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมื...

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สย...

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดประชุมวิชาการวิสัญญี 5 สถาบัน ประจำปี 2563 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดประชุมวิชาการวิสัญญี 5 สถาบัน ประจำปี 2563
โดยในปีนี้ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม

Read more

คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์ มศว คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์ มศว
ที่ผลงานได้รับคัดเลือกให้เข้านำเสนอ ทั้ง 12 คน และมีนิสิตแพทย์ 

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้ลงนามความร่วมมือ ทางการศึกษาสถาบัน Manipal Academy of Higher Education (MAHE), ประเทศอินเดีย นั้น...

Read more

รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
เข้าร่วมงาน  International Medical Student Research Conference – IMRC โดยมีนิสิตแพทย์ มศว

Read more