Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med01วิชาการ

med02

 

นิสิตปัจจุบัน

med03

 

สมาคมศิษย์เก่า

290001

banner mededcon17th

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public)

ขอเชิญ บุคลากคณแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์ฯ ขอเชิญ บุคลากคณแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์ฯ
เข้าร่วมงานวิชาการเรื่อง รู้ทันภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรมประสาท ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญ บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 

Read more

งานพัฒนาศักยาภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ งานพัฒนาศักยาภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์
ค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ ครั้งที่ 23 วันที่ 11 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2560

Read more

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม รับสมัครแพทย์ใช้ทุน
ด้วยภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จำนวน 2 อัตร...

Read more

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ประกาศคณะแพทยศาสตร์
เรื่อง ประกาศผลสอบรวบยอด (Comprehensive Examination : MEQ) นักศึกษาแพทย์ต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2559

Read more

แบบบันทึกภาระงานอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มศว ปีงบประมาณ 2560 แบบบันทึกภาระงานอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มศว ปีงบประมาณ 2560
เพื่อการคิดภาระงานของข้าราชการตำแหน่งวิชาการ และพนักงานสายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนทวิโร...

Read more

วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
ประกาศรับสมัครการรับสมัครทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ 

Read more

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัย งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัย
จากเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบที่ 2)

Read more

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบป้ายภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว ชิง...

Read more

ภาพกิจกรรม(Photo)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทน เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

Read more

บรรยากาศการถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 26 บรรยากาศการถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 26
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วย

Read more

บรรยากาศการรายงานตัวและการฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 บรรยากาศการรายงานตัวและการฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1
ของคณะแพทยศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read more

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นประธาน รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นประธาน
พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 26 

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชา อาจารย์แพทย์ นิสิตแพทย์ และบุคลากร ร่วมพิธีเปิด 

Read more

คณะแพทย์ฯ มศว ออกหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ครั้งที่ 66 คณะแพทย์ฯ มศว ออกหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ครั้งที่ 66
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

Read more

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดประชุมวิชาการ"รามาสัญจร" เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมโครงการทำดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 9

Read more

พญ.วรัทพร สิทธิจรูญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตพร้อมด้วยคณาจารย์ พญ.วรัทพร สิทธิจรูญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตพร้อมด้วยคณาจารย์
นิสิตแพทย์ และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาศักยภาพนิสิต เข้าร่วมงานประกาศเกียรติคุณแพทย์ และมอบรางวัล 48 ปีแพท...

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานประชุม คณะกรรมการอำนวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4...

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ต้อนรับคณะเยี่ยมชมหน่วยงาน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศรี...

Read more

นพ.พิงควรรศ คงมาลัย อาจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มศว นพ.พิงควรรศ คงมาลัย อาจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
เข้ารับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการนำเสนองานวิจัย ประเภท Best podium presentation ในงานสัมมนาราชวิทยาล...

Read more

การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559
ภายใต้หัวข้อ "ความหลากหลายทางด้านแพทยศาสตร์ศึกษา" โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลั...

Read more

รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
เป็นประธานประชุมเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้บริหารงานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว...

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

Read more

Partnership

swu msmc University swumed usf

PR.MEDSWU SOCLAL MEDIA

yt goo fb1 wt im  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.