Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med1-1บริการออนไลน์

seviceonline

 

หลักสูตร/นิสิต

stud

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

km

pedia2020-1

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public)

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 256

Read more

ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
ประกวดทำ Clip VDO ประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์

Read more

งานวันมหิดล คณะแพทยศาสตร์ งานวันมหิดล คณะแพทยศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 07.30-11.30 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาส...

Read more

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นแพทย์ใช้ทุนภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

Read more

ประกาศเปิดรับข้อเสนอ ประกาศเปิดรับข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่จะขอรับทุนพัฒนานักวิจัยทางคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2564

Read more

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่1)

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน 1 ปีการศึกษา 2564

Read more

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ประกาศคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง วันสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการประเมินทักษะทางคลินิก

Read more

ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนเพื่อการสอบวุฒิบัตรอายุรศาสตร์ (วว.) ประจำปีการศึกษา 2564

Read more

การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ MEQ การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ MEQ
สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ปีการศึกษา 2562) ครั้งที่ 3

Read more

ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว
เปิดรับสมัครแพทย์ ปฏับัติสอบวุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

Read more

ภาพกิจกรรม(Photo)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานมอบรางวัลโครงการวันประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ (MEDSWU QA Day) ป...

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
เป็นประธานเปิดงาน สัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย เดชวิกรม พระบรมราชชนก

Read more

งานพัฒนาศักยภาพนิสิต ร่วมกับสโมสรนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มศว งานพัฒนาศักยภาพนิสิต ร่วมกับสโมสรนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นิสิตแพทย์ ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์

Read more

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณรงค์ชัย ยิ่งศักดิ์มงคล...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์
ที่ผลงานวิจัยได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดโครงการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดโครงการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563
จำนวน 10 ท่าน  ดังนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 

Read more

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 รศ.ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัย...

Read more

นายแพทย์วัชพล เจริญสว่าง คณะแพทยศาสตร์ มศว เข้ารับพระราชทาน นายแพทย์วัชพล เจริญสว่าง คณะแพทยศาสตร์ มศว เข้ารับพระราชทาน
"รางวัลบัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเยี่ยม" ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

Read more

รศ.พญ.ทวิมา  ศิริรัศมี  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร์ มศว ครั้งที่ 2/2563

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
มอบโล่รางวัลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานมอบรางวัลโครงการวันประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร...

Read more

คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดี คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดี
และส่งกำลังใจให้ นิสิแพทย์เมธาสิต ใจสอาด นิสิตแพทย์ผู้ผ่านเข้ารวมสัมภาาณ์ 360 องศา

Read more

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนพ.ศุภวิชญ์ พัฒชนะ ที่จบหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
พร้อมด้วยผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ  มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

Read more