Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med1-1บริการออนไลน์

seviceonline

 

หลักสูตร/นิสิต

stud

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

km

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 15 ทักษะทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 15 ทักษะทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 15 ทักษะทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบวันพฤ...

Read more

ขอเชิญบุคลากร และนิสิตแพทย์ ขอเชิญบุคลากร และนิสิตแพทย์
เสนอชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

Read more

ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
จัดโดย ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว ร่วมกับฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มศว

Read more

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญหัวหน้าภาควิชา/ ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญหัวหน้าภาควิชา/
ผู้แทนภาควิชา/ผู้รับผิดชอบ SAR ภาควิชา/ อาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วม ประชาพิจารณ์

Read more

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครพัฒนานักวิจัยทางคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2563

Read more

ภาพกิจกรรม(Photo)

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับ 5 คณะ

Read more

ผศ.นพ.ชัชวาลย์ เจริญธรรมรักษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ผศ.นพ.ชัชวาลย์ เจริญธรรมรักษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (คลินิก)

Read more

รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
กล่าวเปิดและต้อนรับรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มศว ต้อนรับพิธีงานลงนามความร่วมมือการทำ MOU คณะแพทยศาสตร์ มศว ต้อนรับพิธีงานลงนามความร่วมมือการทำ MOU
ด้านการศึกษาและการทำวิจัย ระหว่าง Pius-Hospital Medical Campus, Carl von Ossietzy University Oldenbu...

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์

Read more

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ และพิธีปฏิญาณตนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

งานนโยบายและแผน ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ งานนโยบายและแผน ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์
จัดบรรยาย หัวข้อ “การปรับตัวเพื่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ ในบริบทกระทรวง อว.”โดย รศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสช...

Read more

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
พร้อมด้วย ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
และคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ร่วมแสดงความขอบคุณ ผศ.นพ.เกษม เรืองรองมรกต

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ครั้งที่ 4

Read more

งานพัฒนาศักยภาพนิสิต ร่วมกับสโมสรนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มศว งานพัฒนาศักยภาพนิสิต ร่วมกับสโมสรนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการสร้างเกราะป้องกัน รู้ทันตนเอง ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 4 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่...

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพระหว่าง 4 สถาบันคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ...

Read more

งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา
จัดสัมมนางานเพื่อพัฒนาบุคลากรและงานทางด้านแพทยศาสตรศึกษา

Read more