Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med1-1บริการออนไลน์

seviceonline

 

หลักสูตร/นิสิต

stud

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

km

1644307004086

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public)

ภาควิชาอายุรศาสตร์เปิดรับสมัคร ภาควิชาอายุรศาสตร์เปิดรับสมัคร
ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยดดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ประจำปีการฝึกอบรม 2565 จำนวน 1 ตำแหน่ง

Read more

โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 32 โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 32
วันที่ 28-29 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม Convention room ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ...

Read more

ขอเชิญ ผู้บริหาร/หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้างาน/อาจารย์และบุคลากรที่สนใจ ขอเชิญ ผู้บริหาร/หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้างาน/อาจารย์และบุคลากรที่สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

Read more

ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนค่าตรวจทานภาษาอังกฤษของบทความต้นฉบับ (manuscript) 

Read more

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย
ประจำปี 2565 จำนวน 5 รางวัล 1. รางวัลนักวิจัยดีเด่น (พรีคลินิก, คลินิก) 2. รางวัลผลงานวิจั...

Read more

ขอเชิญชวนนิสิตแพทย์ มศว ทุกท่าน ขอเชิญชวนนิสิตแพทย์ มศว ทุกท่าน
ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564

Read more

คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ MEQ คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ MEQ
สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ปีการศึกษา 2564) ครั้งที่ 3

Read more

ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
จำนวนรับนิสิตและจำนวนผู้สมัครในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ประจำปี 2565

Read more

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหัตถการ (Manual skills) 15 ทักษะ สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต...

Read more

งานทรัพยากรบุคคลร่วมกับงานประกันคุณภาพ งานทรัพยากรบุคคลร่วมกับงานประกันคุณภาพ
โครงการหน่วยงานภาษาอังกฤษติดดาว ประจำปี 2565 ENGLISH Star Teams 2022 สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ

Read more

ภาพกิจกรรม(Photo)

ผศ.นพ.วิศิษฎ์ รังษิณาภรณ์ หัวหน้าภาควิชาภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ผศ.นพ.วิศิษฎ์ รังษิณาภรณ์ หัวหน้าภาควิชาภาควิชาออร์โธปิดิกส์
คณะแพทยศาสตร์ มศว หัวหน้าภาควิชาภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มศว     จำนวน...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ผลงานวิจัยได้รับการคัดเลือดให้นำเสนอ E-Poster ในงาน European Academy of Dermatology

Read more

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กล่าวให้โอวาทกับนิสิตแพทย์ ในโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 32

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์
นิสิตแพทย์ณฐพงศ์  ธานีรัตน์ นิสิตแพทย์ปีที่ 4 

Read more

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จัดพิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย...

Read more

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ ฯ ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ ฯ
พร้อมด้วยผู้บริหารเข้ามอบกระเช้าให้กับ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
และผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ World Hearing Day 2022...

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรการประกวดวิจัย แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์...

Read more

ผศ.พญ.ยิ่งวรรณ เจริญยิ่ง หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ผศ.พญ.ยิ่งวรรณ เจริญยิ่ง หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์
 เปิดประธานเปิดการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ประจำปี 2565 ครั้งที่ 6

Read more

 ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ หัวหน้าภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ หัวหน้าภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา
เป็นประธานเปิดโครงการการดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดไซนัส ปี 3 (Post-sinus surgery care)

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มศว ขอแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ขอแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์
นายพงศธร จันทร์ขอนแก่น นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 และ นายสุทธิพล เนตรวงศ์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
พร้อมด้วย รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม...

Read more

ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม มศว ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม มศว
จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี โดยมี รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพท...

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานโครงการ MEDSWU Leadership  Program (MLP) หัวข้อ “เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับการ...

Read more