Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med01-1วิชาการ

med02-1

 

นิสิตปัจจุบัน

med03-1

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

med04-1

banner11

Untitled-3

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public)

ประชาสัมพันธ์ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หัวข้อ การควบคุมคุณภาพสิ่งส่งตรวจและเทคนิคการเจาะเลือดสูญญากาศ

Read more

ข้อมูลพื้นฐานคณะแพทยศาสตร์ ข้อมูลพื้นฐานคณะแพทยศาสตร์
เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx

Read more

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ หัวหน้างาน ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ หัวหน้างาน
และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

Read more

ขอเชิญร่วมกิจกรรมหล่อเทียน ขอเชิญร่วมกิจกรรมหล่อเทียน
และถวายเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

Read more

ภาพกิจกรรม(Photo)

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่อาจารย์ใหญ่ และพิธีปฏิญาณตนฯ ของนิสิตแพทย์

Read more

รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
เป็นประธานเปิดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน (ภาควิชา) ประจำปีการศึกษา 2560

Read more

นางอารีรัตน์ ศรีวรกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี นางอารีรัตน์ ศรีวรกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงาน

Read more

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พร้อมด้วย รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว คณะผู้บริหาร

Read more

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดบรรยายพิเศษ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดบรรยายพิเศษ
"Special talks by Department of Anatomy" โดย Professor Chistiani Amorim จากประเทศเบลเยี่ยม

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการแปลงแผนปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

Read more

งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

Read more

งานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา งานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดโครงการ “ห้อง LAB น่ารู้กับวันเทคนิคการแพทย์ไทย”

Read more

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
ร่วมแสดงความยินดีกับนายแพทย์ณัฐกร มหสุภาชัย ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

Read more

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 9 ท่าน

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอณูชี...

Read more

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มศว งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้นพร้อมการซ้อมอพยพหนีไฟตามแผน โดยมี บริษัทแอนตี้ไฟร์ อินดัสตรี จำกัด

Read more

ผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้นพร้อมการซ้อมอพยพหนีไฟตามแผน โดยมี บริษัทแอนตี้ไฟร์ อินดัสต...

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานประชุมโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์

Read more

ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์
เป็นประธานกล่าวต้อนรับนิสิตโครงการแรกพบหมอเทาแดง (MED SWU 34 First Camp) ที่แสดงศักยภาพ

Read more

Partnership

swu msmc University swumed usf

PR.MEDSWU SOCLAL MEDIA

yt goo fb1 wt im  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.