คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med01-1วิชาการ

med02-1

 

นิสิตปัจจุบัน

med03-1

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

med04-1

banner vision

kpionline60

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public)

ขอเชิญ บุคลากรคณแพทยศาสตร์ ศูนย์การแพทย์ ฯ ขอเชิญ บุคลากรคณแพทยศาสตร์ ศูนย์การแพทย์ ฯ
เข้าร่วมโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ประจำปี 2560

Read more

กำหนดการ พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ กำหนดการ พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
กำหนดการ พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ 

Read more

 การประชุมวิชาการประจำปี 2560 การประชุมวิชาการประจำปี 2560
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 32 ปี ในหัวข้อ 

Read more

ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
QD Clinic  คลินิกให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 

Read more

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ประกาศคณะแพทยศาสตร์
เรื่อง ทุนบุตรบุคลากรผู้มีรายได้น้อย ปีงบประมาณ 2560

Read more

ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  และพนักงานมหาวิทยาลัย ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย
สมัครและเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนทั่วไป

Read more

ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย
สมัครและเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนส่วนงาน

Read more

ขอเชิญนิสิตแพทย์ทุกชั้นปีที่มีผลงานนวัตกรรม ขอเชิญนิสิตแพทย์ทุกชั้นปีที่มีผลงานนวัตกรรม
หรือโครงการนวัตกรรมที่กำลังดำเนินการด้านการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้วยศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...

Read more

โครงการสัมมนาการจัดการความรู้การประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว โครงการสัมมนาการจัดการความรู้การประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว
โครงการสัมมนาการจัดการความรู้การประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว เรื่อง ตามล่าหาขุมทรัพย์ การจัดการควา...

Read more

ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
กำหนดการตรวจ KPI ONLINE

Read more

คณะแพทยศาตร์  ขอเชิญผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ หัวหน้างาน และบุคคลากร คณะแพทยศาตร์ ขอเชิญผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ หัวหน้างาน และบุคคลากร
เข้าร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกาาเพื่อดำเนินการที...

Read more

แบบบันทึกภาระงานอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มศว ปีงบประมาณ 2560 แบบบันทึกภาระงานอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มศว ปีงบประมาณ 2560
เพื่อการคิดภาระงานของข้าราชการตำแหน่งวิชาการ และพนักงานสายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนทวิโร...

Read more

ภาพกิจกรรม(Photo)

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการจัดการความรู้การประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์

Read more

ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรคณาจารย์อาวุโส ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560

Read more

นายแพทย์คมสัน ปลั่งศิริ หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ นายแพทย์คมสัน ปลั่งศิริ หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์
คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2559

Read more

สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มศว จัดโครงการสัมมนาสโมสรนิสิต สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มศว จัดโครงการสัมมนาสโมสรนิสิต
คณะแพทยศาสตร์ มศว ประจำปี 2560 โดยมี พญ.วรัทพร สิทธิจรูญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต พร้อมด้วย นพ....

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ Big Cleaning Day (พรีคลินิก) ปีงบประมาณ 2560 โดยมีผู้บริหาร บุคลากร

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินกา...

Read more

ผศ.พญ.อรุณี ตั้งศิริชัยพงษ์ หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว ผศ.พญ.อรุณี ตั้งศิริชัยพงษ์ หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว
กล่าวต้อนรับผู้ประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา และนำเสนอข้อมูลของสถาบัน

Read more

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จัดการนำเสนอผลงานของนิสิตแพทย์ (Photo inspiration) ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จัดการนำเสนอผลงานของนิสิตแพทย์ (Photo inspiration)
โครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนของนิสิต แพทย์ชั้นปีที่ 4

Read more

รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตแพทย์ และบุคลากร ฯ ร่วมโครงการทำดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 9

Read more

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “ให้ความรู้และคัดกรองเบื้องต้นโรคต้อหิน”

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานในโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง EdPEx for Academic to Excellence

Read more

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม สู่สังคมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการบริการวิ...

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานในโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง EdPEx for Academic to Excellence

Read more

รศ.นพ.ณรงค์ชัย ยิ่งศักดิ์มงคล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว รศ.นพ.ณรงค์ชัย ยิ่งศักดิ์มงคล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 / 2560

Read more

รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตบุคลากรและชุมชน เพื่อส่งเสร...

Read more

Partnership

swu msmc University swumed usf

PR.MEDSWU SOCLAL MEDIA

yt goo fb1 wt im  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.