คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med01-1วิชาการ

med02-1

 

นิสิตปัจจุบัน

med03-1

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

med04-1

banner vision

kpionline60

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้วย ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร...

Read more

โครงการสัมมนาการจัดการความรู้การประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว เรื่อง ตามล่าหาขุมทรัพย์ การจัดการความรู้ (KM) โครงการสัมมนาการจัดการความรู้การประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว เรื่อง ตามล่าหาขุมทรัพย์ การจัดการความรู้ (KM)
โครงการสัมมนาการจัดการความรู้การประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว เรื่อง ตามล่าหาขุมทรัพย์ การจัดการควา...

Read more

ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
กำหนดการตรวจ KPI ONLINE

Read more

ขอเชิญสมัครและเลือก ขอเชิญสมัครและเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ

Read more

คณะแพทยศาตร์  ขอเชิญผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ หัวหน้างาน และบุคคลากร คณะแพทยศาตร์ ขอเชิญผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ หัวหน้างาน และบุคคลากร
เข้าร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกาาเพื่อดำเนินการที...

Read more

ขอขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย ขอขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย
เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

Read more

คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญผู้บริหาร/หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้างาน/คณะกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดการความรู้ จากปัจจุบั...

Read more

งานพัฒนาศักยาภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ งานพัฒนาศักยาภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์
ค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ ครั้งที่ 23 วันที่ 11 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2560

Read more

แบบบันทึกภาระงานอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มศว ปีงบประมาณ 2560 แบบบันทึกภาระงานอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มศว ปีงบประมาณ 2560
เพื่อการคิดภาระงานของข้าราชการตำแหน่งวิชาการ และพนักงานสายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนทวิโร...

Read more

วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
ประกาศรับสมัครการรับสมัครทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ 

Read more

ภาพกิจกรรม(Photo)

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พร้อมด้วย ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ผู้บริหาร คณาจารย์

Read more

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดฝึกอบรมโครงการ การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ด้วย Google Doc

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานเปิดโครงการรู้ทันภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรมประสาท Update in neurosurgical emergency

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการจัดการความรู้การประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว เรื่อง "การจัดการความรู...

Read more

ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศ ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศ
จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

Read more

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ภาควิชาพยาธิวิทยา ชั...

Read more

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มศว
มีการนำเสนอผลงานของนิสิตแพทย์ รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชนภาคปฏิบัติ 3 การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน

Read more

ประชุมประเมินสถาบันที่ฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประชุมประเมินสถาบันที่ฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ
เพื่อตรวจเยี่ยมและประเมินผลแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1/2559

Read more

ทำบุญขึ้นปีใหม่ ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มศว ทำบุญขึ้นปีใหม่ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 

Read more

ทำบุญปีใหม่ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มศว ทำบุญปีใหม่ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง สานใจสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมทำบุญถวายภัตตราหาร...

Read more

สัมมนาสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ สัมมนาสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รศ.อำนาจ เย็นสบาย คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว กล่าวต้อนรับคณะสัมมนาสำนักงาน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ประ...

Read more

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พร้อมด้วยผู้บริหาร และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยฯ ได้นำยาและเวชภัณฑ์ มาส่งมอบให้แก่

Read more

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาอาจารย์ ได้เดินทางไปเจรจาความร่วมมือ และร่วมงานรับปริญญา

Read more

รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพอบือละคี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน คณะแพทยศาสตร...

Read more

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ฯ...

Read more

Partnership

swu msmc University swumed usf

PR.MEDSWU SOCLAL MEDIA

yt goo fb1 wt im  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.