ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มศว ครบรอบ 39 ปี

โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และบุคลากรศูนย์การแพทย์ฯ ร่วมงานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มศว ซึ่งภายในงานมีพิธีมอบโล่แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้กับคณะแพทยศาสตร์ ครบ 30 ปี, 20 ปี และ 10 ปี, ,มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลแพทย์ศรีนครินทร์”, มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่น, มอบโล่พร้อมใบประกาศนียบัตร โครงการ MEDSWU QA Day คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2567, มอบโล่แสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ, มอบโล่ของที่ระลึกผู้ที่ได้รับการเลื่อนระดับ สายปฏิบัติการและมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับรางวัล “คนดีศรีนครินทร์” ประจำปี 2566 เนื่องในวันเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความยินดีและความอบอุ่น ณ ห้องประชุม Convention ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 14 มิถุนายน 2567