การรับสมัคร TCAS 3

การรับสมัคร TCAS 3

1.ลงทะเบียนยืนยันเข้ารายงานตัวและเข้าสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2567 กรุณาลงทะเบียนยืนยันเข้ารายงานตัวฯ [ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ก่อนเวลา 12.00 น.เท่านั้น] มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ระบบจะเปิดให้ยืนยันการเข้าคัดเลือก ผ่านเว็บไซด์ www.med.swu.ac.th/th วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 แนบลิงก์ที่นี่

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ระบบการแนบเอกสารการสมัคร คลิกที่นี่

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


2.กรอกข้อมูลวัคซีน แนบลิงก์ที่นี่


3.แบบสอบถาม เพื่อส่งเสริม และปรับลดพฤติกรรมด้านการบริโภคยาสูบของนิสิตแพทย์ แนบลิงก์ที่นี่


4.ขั้นตอนและกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 คลิกรายละเอียด


5.ใบรับรองแพทย์ Download แบบฟอร์ม


6.เอกสารสำแดง Download แบบฟอร์ม

แผนที่คณะแพทยศาสตร์