ภาควิชาคลินิก

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ภาควิชาจักษุวิทยา
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ภาควิชาตจวิทยา
ภาควิชานิติเวชศาสตร์
ภาควิชารังสีวิทยา
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ภาควิชาอายุรศาสตร์