สำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
งานคลังและพัสดุ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน

งานบริหารและธุรการ
งานประกันคุณภาพ
งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา
งานพัฒนาศักยภาพนิสิต
งานเวชนิทัศน์
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์