การจัดการข้อร้องเรียน

สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
งานคลัง
งานพัสดุ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานบริหารและธุรการ
งานประกันคุณภาพ
งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา
งานพัฒนาศักยภาพนิสิต
งานเวชนิทัศน์
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์