รายนามผู้บริหาร

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์