ภาควิชาพรีคลินิก

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ภาควิชาชีวเคมี
ภาควิชาพยาธิวิทยา

ภาควิชาเภสัชวิทยา
ภาควิชาสรีรวิทยา