การดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ปี 2567

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

หัวข้อ ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยผ่าน
หน้าเว็บไซต์หลักของส่วนงาน
โปรดทำเครื่องหมาย ✔ ระบุ URL
(ระบุได้มากกว่า 1 URL)
มี ไม่มี
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างองค์กร คลิก Link
O2 ข้อมูลผู้บริหาร คลิก Link
O3 อำนาจหน้าที่ คลิก Link
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน คลิก Link
O5 ข้อมูลการติดต่อ คลิก Link
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คลิก Link
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ คลิก Link
O8 Q&A คลิก Link
O9 Social Network คลิก Link
การปฏิบัติงาน
O10 แผนการดำเนินงานประจำปี คลิก Link
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน คลิก Link
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คลิก Link
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คลิก Link
การให้บริการงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คลิก Link
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กำลังดำเนินการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ คลิก Link
O17 E–Service คลิก Link
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิก Link
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน คลิก Link
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิก Link
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ คลิก Link
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คลิก Link
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กำลังดำเนินการ
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี คลิก Link
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิก Link
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิก Link
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คลิก Link
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี คลิก Link
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิก Link
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กำลังดำเนินการ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กำลังดำเนินการ
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น กำลังดำเนินการ
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม คลิก Link
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) คลิก Link
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร กำลังดำเนินการ
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี กำลังดำเนินการ
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กำลังดำเนินการ
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม กำลังดำเนินการ
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คลิก Link
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน คลิก Link
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี คลิก Link
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน กำลังดำเนินการ
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน กำลังดำเนินการ

  • 2
  • 1,482