ประวัติคณะแพทยศาสตร์ มศว

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2528 จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 8 ของประเทศ

ประวัติ คณะแพทยศาสตร์ มศว เริ่มดำเนินโครงการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ภายใต้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของเปรม ติณสูลานนท์ และได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2528 โดยก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในประเทศไทย ระยะแรกในการดำเนินการนั้นดำเนินภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับกรุงเทพมหานคร โดยมีโรงพยาบาลวชิรพยาบาล (ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล) เป็นฐานการศึกษาชั้นคลินิก (ชั้นปีที่ 4-6) และได้ร่วมมือจากโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีอยู่แล้ว เป็นสถาบันสมทบเพื่อจัดการเรียนการสอน มีเป้าหมายเพื่อทดแทนการขาดแคลนแพทย์ในระบบบริการสุขภาพในประเทศไทย โดยในระยะแรกอาศัยความร่วมมือทางวิชาการจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช) ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในสังกัดของคณะคือศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก และโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จังหวัดนนทบุรี คณะแพทยศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศอังกฤษ โดยมีหลักสูตรแพทยศาสตร์ร่วมกัน โดยมีนิสิตรุ่นแรกของหลักสูตรในปีการศึกษา 2546 ภายใต้ระบบชั้นพรีคลินิกศึกษาที่นอตติงแฮม และชั้นคลินิกศึกษาที่ประเทศไทย