บริการออนไลน์ คณะแพทยศาสตร์

ระบบ Huris

ระบบตรวจสอบยอดเงินสวัสดิการ
Electronic Budgeting
Electronic Budgeting (ประสานมิตร)
E-Document
E-Document (ประสานมิตร)
E-Meeting
E-SAR
ระบบบันทึกวันลา
ระบบการจองรถ
ปฏิทินการจองใช้ห้อง
ระบบ Data Center
ระบบ Data Center (ประสานมิตร)
SWU-Welfare ระบบเบิกเงินสวัสวดิการพนักงาน