บริการออนไลน์ ศูนย์การแพทย์ฯ

ระบบตรวจสอบยอดเงินสวัสดิการ ศูนย์การแพทย์ ฯ
ระบบ HRMS
ระบบวันลาและข้อมูลสถิติ
ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนมหาวิทยาลัย

ระบบบันทึกการตรวจสุขภาพพนักงาน
ระบบ HURIS (SWU)
ระบบ IT SERVICES
ระบบพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี (TAX)
ระบบบันทึกการพัฒนาบุคลากร
ระบบฐานข้อมูลบัญชีความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง