ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และทีมผู้บริหาร ร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2

หัวข้อ จัดทำแผนปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 – 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ โรงแรม โอโซ่ นอร์ธ พัทยา จังหวัดชลบุรี