ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาศักยภาพนิสิต และอ.ดร.นพ.อมรินทร์ นาควิเชียร รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย ผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

Jarosław Sobieszczanski, MD, PhD Vice-Dean of the Faculty of Medicine and Dentistry,Laboratory of Preclinical Dentistry.Faculty of Medicine and Dentistry , Michal Jatocha, M.A Organization and Development Coordinator , Dr. Jimmy Lin จาก Medical University of Lublin , Poland เข้าศึกษาดูงาน ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยทางคลินิก ชั้น 10 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์