รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567

เพื่อพิจารณารายงานปัญหาและอุปสรรคในการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการนำผลลัพธ์เทียบเคียงไปพัฒนาร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 2A ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์