ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วม “งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ”ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Convention ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์