กิจกรรม “TQA criteria Daily “ มาเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ของเกณฑ์ TQA ปี 2567-2570 หัวข้อที่ 2 : ความสามารถที่จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและหว่งโซ่อุปทาน