รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี และ ศ.เกียรติคุณ ดร. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อ.ดร.นพ.อมรินทร นาควิเชียร รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ และผศ.ดร.วิมล พันธุเวทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมต้อนรับ ผู้บริหารจาก University of Nottingham สหราชอาณาจักร(UON), Malaysia(UNM), และ China (UNNC) นำโดย Professor Jane Norman Deputy Vice Chancellor และ ผู้บริหารจาก University of Nottingham ทั้ง 3 campus ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม อาคารนวัตกรรม (ดร.สาโรช บัวศรี) ชั้น 18 มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ประสานมิตร