ขอเชิญอาจารย์และผู้ปกครองเข้าร่วมปฐมนิเทศ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง Convention ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting