ห้องปฏิบัติการศึกษาวิจัยร่างอาจารย์ใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการ Racial head fracture from fix to replace

สำหรับข้อศอก : ศึกษาในร่างอาจารย์ใหญ่” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรคกระดูกและข้อ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ของแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยในประเทศไทยต่อไป โดยเรียนรู้จากสถานการณ์จริงจากการฝึกผ่าตัดร่างอาจารย์ใหญ่ ณ ห้องปฏิบัติการศึกษาวิจัยร่างอาจารย์ใหญ่ ชั้น 9 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 6 มิถุนายน 2567