ผศ.พญ.สุมาลี บุญยะลีพรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ (KM) คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

หัวข้อ “Share & Learn : สอนอย่างไรให้ถูกใจผู้เรียนในยุค 21st century” ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 6 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 27 มีนาคม 2567