นพ.ณัฐรัฐ ตรีนุสนธิ์ หัวหน้าภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการฝึกผ่าตัด SWU FESS COURSE 2024 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ความมั่นใจ

ในขั้นตอนการผ่าตัด FESS ในระดับพื้นฐานได้ และเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ และศูนย์การแพทย์ฯ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการศึกษาวิจัยร่างอาจารย์ใหญ่ ชั้น 9 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ และระบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM วันที่ 21 มีนาคม 2567