ยินดีต้อนรับ ผู้ตรวจประเมิน WFME สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ในวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2567

เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ชั้น 7 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์