ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ แพทย์ นิสิตนักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมฟัง และร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อเสนอแนะในการประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10

เพื่อให้ได้แนวทางการปรับปรุงแพทยศาสตรศึกษา สู่ การสร้างสุขภาวะในทุกระดับ วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Convention room ชั้น 3 อาคารเรียนคณะแพทยศาสตร์ และในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Meeting