คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมมือร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 5 “คัดแยกและทำลายเอกสาร คณะแพทยศาสตร์”

โดยมี อ.ดร.นพ.อมรินทร์ นาควิเชียร รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย ผศ.นพ.ชัชวาลย์ เจริญธรรมรักษา และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567