ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานมอบทุนการศึกษาบุตรของบุคลากรผู้มีรายได้น้อย ประจำปีงบประมาณ 2566

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์ฯ ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 47 ทุน ณ ห้อง Training ศูนย์วิจัยทางคลินิก ชั้น 10 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566