ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฟื้นฟูแก้ไขการได้ยินบกพร่องให้ความรู้ในการดูแลรักษาเครื่องช่วยพังและเทคโนโลยีด้านการได้ยิน

การติดตามดูแลการใช้เครื่องช่วยฟังและประสาทหูเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปี 2567 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์ ฯ