ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐชา นิยมพัฒนาพาณิชย์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับการตีพิมพ์วิจัยในวารสารวิชาการ Proceedings of the Anatomy Association of Thailand. 2024 หน้าที่ 133-135

และได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 7th International Anatomical Science and Cell Biology Conference 2024 46th Annual Conference of the Anatomy Association of Thailand (7th IASCBC/AAT46) May 14-17, 2024