นพ.ภูมิพันธ์ แสงพานิชย์ รักษาการแทน หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ เป็นประธานเปิดประชุมภาควิชาอายุรศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

สาขาอายุรศาสตร์ จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ 1.นพ.วัชพล เจริญสว่าง 2.พญ.ชลิดา บัวผัน 3.พญ.อภิญญา ธรรมมงคลชัย 4.พญ.ชลวิภา จิวรวัฒนกุล 5.นพ.เฉลิมชนม์ สุธรรมดิเรกลาภ 6.พญ.ธัญมน พู่มณเฑียรชัย และ7.พญ.ทิชากร แสบงบาล โดยมีคณาจารย์ แพทย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย ณ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 5 มิถุนายน 2567