ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการฝึกอบรม 2568

แพทย์ใช้ทุนเพื่อสอบวุฒิบัตรฯ สาขาออร์โธปิดิกส์

ใบสมัครแพทย์ใช้ทุนภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คลิกที่นี่

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 17 กรกฎาคม 2567

สอบสัมภาษณ์
กำหนดสัมภาษณ์วันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หลักฐานที่ต้องนำมาประกอบใบสมัคร
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
2. ใบรายงานผลการศึกษา (TRANSCRIPT) 1 ชุด
3. หนังสือรับรองจากอาจารย์ 2 ท่าน
4. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 1 ชุด
5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
6. ใบรับรองการศึกษา 1 ชุด
7. ประวัติ (curriculum vitae) 1 ชุด
8. แฟ้มสะสมผลงาน (Student Portfolio) 1 ชุด
9. สำเนาใบ สด.9 1 ชุด

วิธีการสมัคร
สามารถติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ 2 วิธี
1. ยื่นเอกสารโดยตรงที่ :
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ชั้น 6 อาคารคณะแพทยศาสตร์
โทรศัพท์ 0-3739-5085-6 ต่อ 60610
e-mail: ortho_swu@hotmail.com

2. ส่งทางไปรษณีย์มาที่ :
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
62 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120