ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนภาควิชากุมารเวชศาสตร์ หัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ในเด็กเล็ก

เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็ก และการป้องกันปัญหาหากเกิดกรณีฉุกเฉินกับเด็กนักเรียน พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ และแพทย์ประจำบ้านได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้ความสามารถแก่ชุมชน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ วันที่ 25 มีนาคม 2567