รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วย ผศ.นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ และนพ.พลากร ศรีนิธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน กล่าวให้โอวาทกับนิสิตแพทย์ ในโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 34 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มศว เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศฯ และพิธีระลึกพระคุณอาจารย์ผู้สอน ของนิสิตแพทย์ รุ่นที่ 34 ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ Convention Room ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 22 มีนาคม 2567