คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 34 ซึ่งภายในงานมีการประชุมวิพากษ์หลักสูตร สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงหลักสูตร ในโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 34

และมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อที่ต่างๆ “หัวข้อ นิติเวชสำหรับแพทย์จบใหม่” โดย อ.นพ.วาทิตต์ รุจิราวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ “หัวข้อ การเงินสำหรับแพทย์จบใหม่ โดย
นพ.วิชยุตม์ ผลประสิทธิโต (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 28)” และพญ.นภวรี จันทรวงศ์ “หัวข้อ ความคาดหวังต่อแพทย์จบใหม่ เมื่อไปใช้ทุน” โดย นพ.สุภาพ มะเครือสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองครักษ์ มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม Lecture & Skill 1 ศูนย์ SiMS ชั้น 5 และห้องประชุม Theater room ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ วันที่ 22 มีนาคม 2567