โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 34 วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2567

ณ ห้องประชุม Convention และห้องประชุม Theater ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์