ขอเชิญ ผู้บริหาร หัวหน้างาน อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ EdPEx300 ครั้งที่ 4

หัวข้อ “ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ มศว” ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 ณ ห้อง lecture & skills ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ คลิกที่นี่