ฝ่ายบริหารและวิชาการพรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ

ทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้
1.รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา เมฆสีประหลาด สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
2.รองศาสตราจารย์ ดร.สุภิญญา พงษ์สังข์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
3.อาจารย์ นายแพทย์สมดี รัตนาวิบูลย์ สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
4.นางรัชนีพร อุปไมย์ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
5.นางมัญฑิรา สื่อดิลกวัฒนา สังกัดโครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ ศูนย์ผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์
โดยมี ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ได้กล่าวแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ ซึ่งภายในงานมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมงานกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศในงานเปี่ยมล้นไปด้วยความสุข และรอยยิ้มอันแสนอบอุ่นน่าประทับใจ ทั้งผู้เกษียณ และผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ณ ห้อง 15 – 403 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566