งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ บุคลากรศูนย์การแพทย์ฯ และคณะแพทยศาสตร์

เข้าร่วมโครงการจิตสาธารณะ บริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก***ได้ชั่วโมงจิตสาธารณะ 5 ชั่วโมง***วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00–13.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก