ติดต่อหน่วยงาน

 

 

 

งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
อาคารเรียนคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 4
62 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก 26120
โทร. (037) 395-451-5 ต่อ 60414-6
หรือ 0-2649-5000 ต่อ 27145 Fax (037) 395-460
 

 

 

อาคารเรียนรวมพรีคลินิกและวิทยาศาสตร์ ประสานมิตร
ฝ่ายประสานมิตร ตึก 15 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มศว

114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2260-2233 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 14221