แบบฟอร์มสำหรับนิสิตแพทย์

Icon
ใบลา นิสิตปี 1-3
Icon
แบบฟอร์มใบลา (PDF)
Icon
ใบคำร้องรายวิชาเลือก และหนังสือยินยอมผู้ปกครอง (PDF)
Icon
ใบลา นิสิตปี 4-6
Icon
แบบฟอร์มใบลา (Word)
Icon
Self-reflection form (PDF)
Icon
ใบคำร้องรายวิชาเลือก และหนังสือยินยอมผู้ปกครอง (Word)
Icon
หนังสือยินยอมผู้ปกครองในการเดินทาง
Icon
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเกี่ยวกับการฉีควัคซีน สำหรับนิสิตที่เลือกเรียนรายวิชาเลือก ณ ต่างประเทศ
Icon
Evaluation of Elective Programme for Medical student(Word)
Icon
ChecklistการฉีดวัคซีนกรณีElectiveรพ.รามา (PDF)
Icon
แบบฟอร์มใบคำร้องขอถอนรายวิชา สำหรับคณะแพทยศาสตร์ (PDF)
Icon
แนวทางการเขียนรายงานหลังจากฝึกประสบการณ์ (PDF)
Icon
แบบฟอร์มใบคำร้องขอถอนรายวิชา สำหรับคณะแพทยศาสตร์ (Word)
Icon
แนวทางการเขียนรายงานหลังจากฝึกประสบการณ์ (Word)
Icon
แนวปฎิบัติ สำหรับสมัครรายวิชาเลือก รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
Icon
ใบคำร้อง

Icon
แนวปฎิบัติ สำหรับสมัครรายวิชาเลือก รพ.พระปกเกล้า
Icon
ใบคำร้องขออนุญาตเดินทางเองในวันเปลี่ยนกลุ่ม (ปี6)
Icon
images แบบฟอร์ม สำหรับสมัครรายวิชาเลือก รพ.รามา และ Check list ตรวจสุขภาพ
Icon
Self-reflection form (Word)
Icon
Clinical Elective Assessment Form-สำหรับ Elective ต่างประเทศ
Icon
Evaluation of Elective Programme for Medical student(PDF)