Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med01-1วิชาการ

med02-1

 

นิสิตปัจจุบัน

med03-1

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

med04-1

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public)

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรม  อาจารย์มืออาชีพ ในหัวข้อ E-Learing ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรม อาจารย์มืออาชีพ ในหัวข้อ E-Learing
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรม  อาจารย์มืออาชีพ ในหัวข้อ E-Learing ห้อง IT Training ชั้น 2 ห้องสมุด...

Read more

ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญทุกท่านร่วมเลือกผู้แทนเป็นกรรมการสรรหา คณบดีคณะแพทยศาสตร์

Read more

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนอุดหนุนวิจัย จากเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนอุดหนุนวิจัย จากเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2)
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ขอแจ้งประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบปร...

Read more

 "ค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอครั้งที่ 24"
Walk With us once upon your Dream ในค่ายนี้น้องๆจะได้เรียนรู้มุมมองต่างๆของการเรียนแพทย์

Read more

ประชาสัมพันธ์ KPI online ประชาสัมพันธ์ KPI online
ตารางอบรมโปรแกรม SWUMed-e-Faculty สำหรับสายวิชาการ/ปฏิบัติการ

Read more

ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
งานประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561

Read more

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ประกาศคณะแพทยศาสตร์
เรื่อง ทุนพัฒนาบุคลากรคณะแพทยศาสตร์

Read more

ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
แบบบันทึกภาระงานอาจารย์ปี 2561

Read more

ขอเชิญ บุคลากคณแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์ฯ ขอเชิญ บุคลากคณแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์ฯ
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด LOGO ตราสัญลักษณ์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว

Read more

ภาพกิจกรรม(Photo)

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

Read more

ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อสำหรับการเรียนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)

Read more

งานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร์ มศว งานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดกิจกรรมโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมสืบสานพระพุทธศาสนา มีการบรรยายธรรมะ

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2559

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
รับพานไหว้ครู จากนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 เนื่องในพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อแสดงความ...

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ตรวจประเมินการศึกษาแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

Read more

งานสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มศว งานสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดกิจกรรมแบ่งฝันปันสุข และได้มอบเงิน ของใช้ที่จำเป็น ให้กับคนตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน ณ บ้านรื่นสุข

Read more

พญ.ปภานุช ภัทรพนาวัน หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู พญ.ปภานุช ภัทรพนาวัน หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รับมอบเงินบริจาค จากคุณสุชาติ บุญบรรเจิดศรี จำนวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน),

Read more

งานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ มศว งานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดประชุมพิจารณาโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Read more

รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Read more

ภาพบรรยากาศงาน เปิดโลกกิจกรรม ปี 60 ภาพบรรยากาศงาน เปิดโลกกิจกรรม ปี 60
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Theater ชั้น 3 ตึกคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

Read more

พญ.วรัทพร สิทธิจรูญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต พญ.วรัทพร สิทธิจรูญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

Read more

ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์
เป็นประธานเปิดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางการแพทย์ เพื่อรำลึกถึงพระราชบิดาแห่งการแพทย์ ประจำปี 2560 ...

Read more

คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดี คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดี
กับนายสัญชาต ธงถาวรสุวรรณ และ นายธีรภัทร คงรัตนประเสริฐนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยา...

Read more

Partnership

swu msmc University swumed usf

PR.MEDSWU SOCLAL MEDIA

yt goo fb1 wt im  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.