Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med1-1บริการออนไลน์

seviceonline

 

หลักสูตร/นิสิต

stud

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

km

564-63

 

KPI63-22

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public)

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ประกาศคณะแพทยศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรของบุคลากรผู้มีรายได้น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563

Read more

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรของบุคลากรผู้มีรายได้น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรของบุคลากรผู้มีรายได้น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรของบุคลากรผู้มีรายได้น้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิก Download เอกสาร

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน 1 ปีการศึกษา 2564

Read more

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ประกาศคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง วันสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการประเมินทักษะทางคลินิก

Read more

ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนเพื่อการสอบวุฒิบัตรอายุรศาสตร์ (วว.) ประจำปีการศึกษา 2564

Read more

การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ MEQ การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ MEQ
สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ปีการศึกษา 2562) ครั้งที่ 3

Read more

ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว
เปิดรับสมัครแพทย์ ปฏับัติสอบวุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

Read more

ภาพกิจกรรม(Photo)

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2563 จำนวน 6 ท่าน

Read more

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
ร่วมต้อนรับแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563 โดยมี รศ.นพ.ปริญญา 

Read more

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์แพทย์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์แพทย์
ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2563

Read more

คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดี คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดี
นางสาวสุธัสสนีย์  สุขประเสริฐ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

Read more

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดพิธีมอบเสื้อสูทแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ สำเร็จการฝึกอบรม ประจำปี 2562

Read more

ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี
นิสิตแพทย์วริษฐา ลิ้มศิริสวัสดิ์ (นิสิตแพทย์ปีที่ 6)

Read more

ผศ.นพ.สุทธา หามนตรี ผศ.นพ.สุทธา หามนตรี
หัวหน้าภาคสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา เป็นประธานกล่าวปฐมนิเทศแพทย์ปฏิบัติงาน

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์
ที่ผลงานวิจัยได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ AMEE 2020:

Read more

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
ต้อนรับ ผู้ตรวจประเมินจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต 4 เข้าตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา

Read more

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์จิโรจน์ พละเลิศ, 

Read more

ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์
หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาข...

Read more

นายแพทย์สุทธา  หามนตรี  หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา นายแพทย์สุทธา หามนตรี หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบใบประกาศการฝึกอบรมแพทย์ปฏิบัติงาน 

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ผลงานวิจัย ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ผลงานวิจัย
ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Read more

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วย รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ...

Read more

รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว ครั้งที่...

Read more