Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med1-1บริการออนไลน์

seviceonline

 

หลักสูตร/นิสิต

stud

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

km

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public)

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2566 ขอเชิญส่งผลงานเพื่อรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2566
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านส่งผลงานสมัครรับรางวัล หรือเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับรางวัล

Read more

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6
เข้าร่วม "โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 33"ในวันเสาร์ที่ 25 - วันจันทร์ที่ 27 มี...

Read more

ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์

Read more

ขอเชิญชวนมาตรวจคัดกรองการได้ยิน และรับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการได้ยิน ขอเชิญชวนมาตรวจคัดกรองการได้ยิน และรับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการได้ยิน
เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกัน การดูแลรักษา ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน หรือผู...

Read more

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขามะเร็งวิทยานรีเวช 1 ตำแหน่ง

Read more

ภาพกิจกรรม(Photo)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอา...

Read more

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชด...

Read more

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
จัดอบรม “การดูแลผู้ป่วย orthopedic child care” ณ ห้องเรียน ชั้น 14 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ อาคารศูนย์กา...

Read more

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาภาควิชานิติเวชศาสตร์ มศว ภาควิชานิติเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาภาควิชานิติเวชศาสตร์ มศว
กับ พนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่บริการชันสูตรศพ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเครื...

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มศว คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร...

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน

Read more

นพ.ณัฐรัฐ ตรีนุสนธิ์ หัวหน้าภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา นพ.ณัฐรัฐ ตรีนุสนธิ์ หัวหน้าภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา
เป็นประธานเปิดโครงการการดูแลผู้ป่วย หลังการผ่าตัดไซนัส ปี 4 (Post - sinus surgery care)

Read more

โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพหูและการได้ยินบุคลากรมหาวิทยาลัย โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพหูและการได้ยินบุคลากรมหาวิทยาลัย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์การได้ยินและประสาทหูเทียม ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ โด...

Read more

นายแพทย์ลิขิต รังสิรัตนกุล ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา นายแพทย์ลิขิต รังสิรัตนกุล ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานจุดเทียนธูป พิธีทำบุญถวายภัตราหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

Read more

รศ.พญ.วรัทพร จันทร์ลลิต เป็นประธานเปิดโครงการ Cadaveric Workshop รศ.พญ.วรัทพร จันทร์ลลิต เป็นประธานเปิดโครงการ Cadaveric Workshop
พร้อมทั้งอาจารย์ภาควิชาจักษุวิทยา มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อให้แพทย์ใช้ทุน,นิสิตแพทย์...

Read more

งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการ MEDSWU มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 หัวข้อ “Supply Network Managem...

Read more

สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดบรรยายวิชาการออนไลน์ 2nd SWU-Hematology Annual Meeting ในหัวข้อเรื่อง “Thalassemia:from Basic to ...

Read more

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ภาควิชานิติเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา
“โครงการฌาปนกิจศพเด็กที่ญาติมอบให้โรงพยาบาลเพื่อการศึกษาทางการแพทย์” ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันพฤหัส...

Read more

งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว งานประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หัวข้อ “Supply Network Management ...

Read more

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ได้จัดโครงการบริการวิชาการ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ได้จัดโครงการบริการวิชาการ
 “การพัฒนาความรู้ความสามารถ และความร่วมมือในการชันสูตรพลิกศพ” โดยวิทยากรจาก พิสูจน์หลักฐาน จ.นค...

Read more