Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med01-1วิชาการ

med02-1

 

นิสิตปัจจุบัน

med03-1

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

med04-1

Untitled-3

banner11

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public)

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มศว งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
ขอเชิญส่งผลงานโปสเตอร์เพื่อแสดงในงานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561

Read more

ขอเชิญเข้าบุคลากรเข้าร่วมงาน ขอเชิญเข้าบุคลากรเข้าร่วมงาน
วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 33 ปี วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561

Read more

ขอเชิญบุคลากร ภาควิชาคลินิก ขอเชิญบุคลากร ภาควิชาคลินิก
หน่วยงานสำนักงานคณบดี หน่วยงานศูนย์การแพทย์ ฯ เข้าร่วมโครงการอบรมอัคคีภัย วันที่ 25-26 มิถ...

Read more

ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ ประกาศ คณะแพทยศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรของบุคลากรผู้มีรายได้น้อย

Read more

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ บุคลากร ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ บุคลากร
สมัครเข้าร่วมโครงการ MEDSWU มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2561

Read more

ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ ประกาศ คณะแพทยศาสตร์
ทุนการศึกษาบุตรของบุคลากรผู้มีรายได้น้อย ประจำปีงบประมาณ 2561

Read more

ภาพกิจกรรม(Photo)

คณะแพทยศาสตร์ มศว คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการปรับปรุงพัฒนาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ประจำปี 2562

Read more

ผศ.นพ.สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่า หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ผศ.นพ.สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่า หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์
เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการชุมชนภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

Read more

โครงการอบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โครงการอบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับภาควิชา/หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561

Read more

ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็นประธานพิธีเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561 ในโครงการ สร้างวัฒนธรรมปลอดบุหรี่ในองค์กร

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเรื่อง แนวทางการบันทึกเวชระเบียนให้ถูกต้อง

Read more

ผศ.นพ.สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่า หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ผศ.นพ.สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่า หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์
เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 ท่าน

Read more

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการสัมมนายุทธศาสตร์ และการจัดทำ KM ของภาควิชาอายุรศาสตร์

Read more

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการสัมมนายุทธศาสตร์ และการจัดทำ KM ของภาควิชาอายุรศาสตร์

Read more

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตบุคลากรและชุมชน นำโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ

Read more

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที...

Read more

รองศาสตราจารย์  นายแพทย์ไพโรจน์  จงบัญญัติเจริญ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางด้านพรีคลิน...

Read more

รศ. นพ. ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ รศ. นพ. ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว วางพานพุ่มงาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ประจำปีพุทธศักราช 2561 ครบรอบ 6...

Read more

รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ รองเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ รองเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย UhosNet ครั้งที่ 64

Read more

รศ. นพ. ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว รศ. นพ. ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
ประธานเปิดประชุม และมอบเกียรติบัตรในการประชุม “การจัดการเรียนการสอน นสพ.ปี 4 วช 481”

Read more

รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ
หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จัดอบรม การดูแลเด็กสมาธิสั้น “ฉันรับมือได้ รุ่นที่ 17...

Read more

Partnership

swu msmc University swumed usf

PR.MEDSWU SOCLAL MEDIA

yt goo fb1 wt im  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.