Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชา/หน่วยงาน

med1-1บริการออนไลน์

seviceonline

 

หลักสูตร/นิสิต

stud

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

km

banner 1-62

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public)

งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว
ขอเชิญ อาจารย์ ประธานรายวิชา บุคลากรภาควิชา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษาเชิงปฏิบัติกา...

Read more

ประชาสัมพันธ์ ผลการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์ ผลการเลือกตั้ง
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนังาน ประเภทผู้แทนทั่วไป

Read more

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ทุนการศึกาาบุตรของบุคลากรผู้มีรายได้น้อย ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ทุนการศึกาาบุตรของบุคลากรผู้มีรายได้น้อย
ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคร...

Read more

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ (KM) คณะแพทยศาสตร์ มศว ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ (KM) คณะแพทยศาสตร์ มศว
ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 หัวข้อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

Read more

ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal) ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal)
เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มศว ประจำปี 2562

Read more

ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

Read more

ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

Read more

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ขอเชิญส่งผลงานเพื่อรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย
และรางวัลนักประดิษฐ์/นวัตกรรม (ดีเด่น) ประจำปี 2562

Read more

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย/วิชาการเพื่อชิงรางวัล ขอเชิญส่งผลงานวิจัย/วิชาการเพื่อชิงรางวัล
การนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562

Read more

ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 2 เมษายน 2562 ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว

Read more

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดคณะแพทยศาสตร์  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดคณะแพทยศาสตร์
เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

Read more

ภาพกิจกรรม(Photo)

คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร
นื่องในวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยที่มีมาแต่โบราณ และสร้างวัฒนธรรมอ...

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จัดโครงการปัจฉิมนิเทศแก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 29 บรรยายการแนะแนวชีวิตในการประกอบวิชาชีพเวชกร...

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

Read more

นายแพทย์ชัชวาลย์ เจริญธรรมรักษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต นายแพทย์ชัชวาลย์ เจริญธรรมรักษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
เป็นประธานเปิดโครงการ gross to hos นิสิตชั้นปีที่ 3 ที่เรียนพรีคลินิก และกำลังจะขึ้นเรียนคลินิก

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานเปิดโครงการ Big Cleaning Day (พรีคลินิก) ประจำปีงบประมาณ 2562

Read more

นายแพทย์ณัฐกร มหสุภาชัย อาจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ นายแพทย์ณัฐกร มหสุภาชัย อาจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
เป็นประธานเปิดโครงการ “ส่งเสริม สร้างสุข ผู้สูงอายุชุมพล องครักษ์ ห่างไกลการหกล้ม”

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานเปิดกรวยถวายสักการะ

Read more

ภาควิชานิติเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชานิติเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นประธานมอบโล่พร้อมด้วยเกียรติบัตรผลการตัดสินรางวัลคุณภาพ

Read more

รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว
เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/ 2562

Read more

รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รศ.พญ.ทวิมา ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้

Read more

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
ต้อนรับคณะอนุกรรมการหลักและอนุกรรมการร่วมตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมฯ สาขาอายุรศาสตร์ ตามเกณฑ์ WFME

Read more

คณะผู้บริหาร มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา คณะผู้บริหาร มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา
ได้ให้เกียรติมามอบทุนการศึกษา จำนวน 12 ทุน ทุนละ 60,000บาท

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มศว ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มศว
เข้ารับมอบโล่แสดงความยินดี จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read more

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “ให้ความรู้และคัดกรองเบื้องต้นโรคต้อหิน”

Read more

Social Media Faculty of Medicine

fb1yt wt