Saturday, 07 04th

Last update04:26:07 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

งานทรัพยากรบุคคล

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2562

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ว่าด้วย  การแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2562

You are here: Home Home ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2562