คณะแพทยศาสตร์ : มคอ คณะแพทยศาสตร์

มคอ.3-6
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์  

ภาคเรียนที่ 1/2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
มคอ.3-4
มคอ.5-6
MDG 501
ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล
3(3-0-6)
T3_MDG501_1_55 T5_MDG501_1_55
MDG 511
เครื่องมือและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1(0-3-0)
T5_MDG511_1_55
BMS 501
ชีวภาพการแพทย์ 1
2(2-0-4)
BMS 502
ชีวภาพการแพทย์ 2
2(2-0-4)

 

ภาคเรียนที่ 2/2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
มคอ.3-4
มคอ.5-6
PS601  สรีรวิทยาเชิงระบบ 1
2(2-0-4)
 T3_PS601_2_55
T5_PS601_2_55 
PS602  สรีรวิทยาเชิงระบบ 2
2(2-0-4)
 T3_PS602_2_55
PS603  สรีรวิทยาเชิงระบบ 3
2(2-0-4) 
 T3_PS603_2_55
PS604  สรีรวิทยาเชิงระบบ 4
2(2-0-4)
 T3_PS604_2_55
PS611  ปฏิบัติการทางสรีรวิทยา
1(0-3-0)
 T3_PS611_2_55
PM606  หลักการออกฤทธิ์ของยา
1(1-0-2)
 T3_PM606_2_55
BMS501  ชีวภาพการแพทย์ 1
 2(2-0-4)
   T3_BMS501_2_55
T5_BMS501_2_55
MB601  จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
 4(4-0-8)
   T3_MB_601_2_55
MB602  การก่อโรคโดยจุลชีพ
 2(2-0-4)
   T3_MB_602_2_55
MB621  เทคนิคทางจุลชีววิทยา
 2(1-3-2)
   T3_MB_621_2_55
AN602  ประสาทชีววิทยาของมนุษย์
2(2-0-4)
 T3_AN602_2_55
AN621  มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
3(2-3-4)
  T3_AN621_2_55 

 

ภาคเรียนที่ 1/2556
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
มคอ.3-4
มคอ.5-6
MDG501 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล
3(3-0-6)
MDG502 หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2(1-2-3)
T5_MDG502_1_56 
MGD511 เครื่องมือและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1(0-3-0)
BMS501 ชีวภาพการแพทย์ 1
2(2-0-4)
BMS502 ชีวภาพการแพทย์ 2
2(2-0-4)
BMS503 หลักการสอนและการเรียนรู้
1(1-0-2)
 T5_BMS503_1_56
AN601 คัพภะวิทยาของมนุษย์
2(2-0-4)
AN603 จุลกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่
2(2-0-4)
AN611 ปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร์
1(0-3-0)
 
ภาคเรียนที่ 2/2556
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
มคอ.3-4
มคอ.5-6
BMS602 สมุนไพรทางการแพทย์
2(2-0-4)
AN601 คัพภะวิทยาของมนุษย์
2(2-0-4)
AN602 ประสาทชีววิทยาของมนุษย์
2(2-0-4)
T5_AN602_2_56
AN621 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
3(2-3-4)
T5_AN621_2_56
BC601 ชีวเคมีการแพทย์
3(3-0-6)
BC602 ชีวเคมีกายภาพ
1(1-0-2)
T5_BC602_2_56
BC603 บูรณาการของมหโมเลกุลในระบบของเซลล์
2(2-0-4)
BC621 หลักการวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล
2(1-3-2)
BC622 หลักการวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล
2(1-3-2)
T5_BC622_2_56
MB601 ชีวเคมีการแพทย์
4(4-0-8)
MB621 เทคนิคทางจุลชีววิทยา
2(1-3-2)
T5_MB621_2_55
PS601 สรีรวิทยาเชิงระบบ 1
2(2-0-4)
PS602 สรีรวิทยาเชิงระบบ 2
2(2-0-4)
PS603 สรีรวิทยาเชิงระบบ 3
2(2-0-4)
PS604 สรีรวิทยาเชิงระบบ 4
2(2-0-4)
PS611 ปฏิบัติการทางสรีรวิทยา
1(0-3-0)
PM606 หลักการออกฤทธิ์ของยา
1(1-0-2)
BMS672
 
 
 
BMS771 สัมมนาทางชีวภาพการแพทย์ 1
1(0-2-1)
BMS871 สัมมนาทางชีวภาพการแพทย์ 2
1(0-2-1)
T3_BMS871_2_56
 
 
 
ภาคเรียนที่ 1/2557
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
มคอ.3-4
มคอ.5-6
MDG501 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล
3(3-0-6)
MDG502 หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2(1-2-3)
MGD511 เครื่องมือและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1(0-3-0)
BMS501 ชีวภาพการแพทย์ 1
2(2-0-4)
BMS502 ชีวภาพการแพทย์ 2
2(2-0-4)
BMS503 หลักการสอนและการเรียนรู้
1(1-0-2)
BMS504 การประกันคุณภาพการศึกษา
1(1-0-2)
MB602 การก่อโรคโดยจุลชีพ
2(2-0-4)
PT602 พยาธิวิทยาเชิงระบบ
2(2-0-4)
AN611 ปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร์
1(0-3-0)
BC702 ลิปิดและเมมเบรน
1(1-0-2)
BMS671 สัมมนาทางชีวภาพการแพทย์ 1
1(0-2-1)
BMS672 สัมมนาทางชีวภาพการแพทย์ 2
1(0-2-1)

 

ภาคเรียนที่ 2/2557
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
มคอ.3-4
มคอ.5-6
PM601 หลักการทางเภสัชวิทยา
1(1-0-2)
PM602 เภสัชวิทยาเชิงระบบ 1
2(2-0-4)
PM603 เภสัชวิทยาเชิงระบบ 2
2(2-0-4)
PM604 เภสัชวิทยาเชิงระบบ 3
2(2-0-4)
PM605 เภสัชวิทยาโมเลกุล
1(1-0-2)
AN601 คัพภะวิทยาของมนุษย์
2(2-0-4)
AN602 ประสาทชีววิทยาของมนุษย์
2(2-0-4)
AN621 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
3(2-3-4)
BMS671 สัมมนาทางชีวภาพการแพทย์ 1
1(0-2-1)
BMS672 สัมมนาทางชีวภาพการแพทย์ 2
1(0-2-1)

 

ภาคเรียนที่ 1/2558
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
มคอ.3-4
มคอ.5-6
MDG501 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล
3(3-0-6)
MDG502 หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2(1-2-3)
MGD511 เครื่องมือและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1(0-3-0)
BMS501 ชีวภาพการแพทย์ 1
2(2-0-4)
BMS502 ชีวภาพการแพทย์ 2
2(2-0-4)
T3_BMS502_1_58
BMS503 หลักการสอนและการเรียนรู้
1(1-0-2)
BMS504 การประกันคุณภาพการศึกษา
1(1-0-2)
MB601 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
4(4-0-8)
MB602 การก่อโรคโดยจุลชีพ 2(2-0-4) T3_MB602_1_58 T5_MB602_1_58
MB621 เทคนิคทางจุลชีววิทยา  2(1-3-2) T3_MB621_1_58 T5_MB621_1_58
BMS671 สัมมนาทางชีวภาพการแพทย์ 1
1(0-2-1)
BMS672 สัมมนาทางชีวภาพการแพทย์ 2
1(0-2-1)
MO571 วิทยาการปัจจุบันทางอณูชีววิทยา
2 (2-0-4)
MO611 เทคนิคการทำวิจัยทางอณูชีววิทยา
2(1-3-2)
BMS701 เซลล์วิทยาขั้นสูง
2(2-0-4)

 

ภาคเรียนที่ 2/2558
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
มคอ.3-4
มคอ.5-6
BC622 ชีวสารสนเทศศาสตร์
2(1-3-2)
BMS602 สมุนไพรทางการแพทย์
2(2-0-4)
BMS672 สัมมนาทางชีวภาพการแพทย์ 2
1(0-2-1)
MB601 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
4(4-0-8)
MB621 เทคนิคทางจุลชีววิทยา
2(1-3-2)

 

ภาคเรียนที่ 1/2559
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
มคอ.3-4
มคอ.5-6
MDG501 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล
3(3-0-6)
MDG502 หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2(1-2-3)
MGD511 เครื่องมือและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1(0-3-0)
BMS501 ชีวภาพการแพทย์ 1
2(2-0-4)
BMS502 ชีวภาพการแพทย์ 2
2(2-0-4)
T3_BMS502_1_59
BMS503 หลักการสอนและการเรียนรู้
1(1-0-2)
BMS504 การประกันคุณภาพการศึกษา
1(1-0-2)
BMS671 สัมมนาทางชีวภาพการแพทย์ 1
1(0-2-1)
MB602 การก่อโรคโดยจุลชีพ
2(2-0-4)
ภาคเรียนที่ 2/2559
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
มคอ.3-4
มคอ.5-6
BMS672 Seminar in Biomedical Science 2
1(0-2-1)
MB601 ชีวเคมีการแพทย์
4(4-0-8)
MB621 เทคนิคทางจุลชีววิทยา
2(1-3-2)
PS601 สรีรวิทยาเชิงระบบ 1
2(2-0-4)
PS602 สรีรวิทยาเชิงระบบ 2
2(2-0-4)
PS603 สรีรวิทยาเชิงระบบ 3
2(2-0-4)
PS604 สรีรวิทยาเชิงระบบ 4
2(2-0-4)
MO611 เทคนิคการทำวิจัยทางอณูชีววิทยา
2(1-3-2)

 

ภาคเรียนที่ 1/2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
มคอ.3-4
มคอ.5-6
BMS503 หลักการสอนและการเรียนรู้
1(1-0-2)
BMS504 การประกันคุณภาพการศึกษา 1(1-0-2)
BMS602 สมุนไพรและสารจากธรรมชาติ 2(2-0-4)
ฺBMS671 สัมมนาทางชีวภาพการแพทย์ 1 1(0-2-1)
MB602 การก่อโรคโดยจุลชีพ 2(2-0-4) T3_MB 602 1-60
BC621 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 2(1-3-2) T3_BC 621 1-60
ภาคเรียนที่ 2/2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
มคอ.3-4
มคอ.5-6
BMS672  Seminar in Biomedical Science 2  1(0-2-1)  T3_BMS 672 2-60
Copyright 2012. All Rights Reserved. Powered by etoro review.