Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (โครงการร่วม ฯ)

new nisit2

                                                                                                                                                                

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          ผู้ต้องการเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

          1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ (เป็นข้อกำหนดของการเรียนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม)

          2. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ โดยจำแนกรายละเอียด ดังนี้

          กลุ่มที่ 1 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสอบเทียบเท่าได้แล้ว หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมัธยมในประเทศไทย ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

          1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)

          2) ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English Language Testing System) ประเภทAcademic อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5

          กลุ่มที่ 2 สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเงื่อนไขดังนี้

          1สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ได้รับการเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สามารถเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ได้จากกระทรวงศึกษาธิการ

          2) มีใบแสดงผลการเรียน (Transcript) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ 12 ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4หรือ เทียบเท่า (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)

          3) มีผลการสอบ International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) ใน 3 รายวิชา คือ BiologyChemistry และMathematics หรือ Physics โดยจะต้องมีคะแนนในวิชา Biology และ Chemistry ไม่ต่ำกว่า และวิชาอื่นไม่ต่ำกว่า B

          4) ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English Language Testing System) ประเภทAcademic อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5

          กลุ่มที่ 3 สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนมัธยมจากต่างประเทศ เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเงื่อนไขดังนี้

          1) สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมในต่างประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

          2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 12 ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม หรือ เทียบเท่า

          3) มีผลการสอบ International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) ใน 3 รายวิชา คือ BiologyChemistry และMathematics หรือ Physicsโดยจะต้องมีคะแนนในวิชา Biology และ Chemistry ไม่ต่ำกว่า และวิชาอื่นไม่ต่ำกว่า B

          4) ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English Language Testing System) ประเภทAcademic อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5

          *** หากไม่มีเอกสารในข้อ 3 ผู้สมัครจะต้องมีใบรับรองเทียบความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการมายื่นพร้อมกับใบสมัครด้วย หากไม่ส่งใบรับรองเทียบความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการภายในระยะเวลาของการสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาใบสมัคร

          3. ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีสอบตรง โดยจัดการสอบเป็น 3 ขั้นตอน คือ การสอบข้อเขียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ การสอบทักษะทางการเรียน ผู้ที่สามารถสอบผ่านทั้ง 2 ขั้นตอนนี้ จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้สมัคร ตามจำนวนรับในแต่ละปีการศึกษา