Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

คู่มือหรือมาตรฐานการรับบริการ

1.คู่มือระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร (QA Data center)  click-here-button-1487274 960 720 
2.คู่มือการใช้งานระบบรายงานการประเมินตนเอง (E-SAR)
ปีการศึกษา 2563-2564
 click-here-button-1487274 960 720
3.คู่มือ ERP เบื้องต้น  click-here-button-1487274 960 720
4.มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ  click-here-button-1487274 960 720