Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ชีวภาพการแพทย์

new nisit2

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1.อาจารย์ระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  โดยสามารถสอนและวิจัยอย่างเป็นระบบ

2.นักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3.ผู้เชี่ยวชาญประจำห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

4.ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำหน่วยงานเอกชน

5.ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญในระดับภูมิภาค หรือนานาชาติ