Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา สาขาวิชา ชีวภาพการแพทย์

new nisit2

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. อาจารย์ระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยสามารถสอนและวิจัยอย่างเป็นระบบ

2. นักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3. นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ
          4. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำหน่วยงานเอกชน