Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา สาขาวิชา ชีวภาพการแพทย์

new nisit2

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 ข้อ 17 หน้า 11 และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด คือ ต้องมีพื้นความรู้จบระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น ชีววิทยา เคมี จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฯลฯ หรือ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด รังสีวิทยา ฯลฯ