Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร คณาจารย์ อาวุโส 

เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ ที่ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว คนใหม่ (คนที่ 9)

ได้มีการจัดงานรดน้ำดำหัว ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย 

ประชุมปรึกษาหารือกับนิสิตแนวทางปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการปัจฉิมนิเทศ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 28 วันที่ 9 เม.ย. 2560

จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร คณะผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย 

ที่ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

เป็นประธานเปิดโครงการ “ ฟื้นฟูแก้ไขการได้ยินบกพร่อง การติดตามดูแลการใช้เครื่องช่วยฟัง

โครงการร่วมฯ นำ Ms.Sumaya Gurhan,Ms.Jevana Jeevahan,Mr.Sarmad Aslam,Ms.Margaret Ikotun,Ms.Arzoo Javed