Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

คณาจารย์ นิสิตแพทย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ศูนย์การแพทย์ฯ ร่วมงานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มศว ครบรอบ 33 ปี

จัดโครงการปรับปรุงพัฒนาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ประจำปี 2562

เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการชุมชนภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

ระดับภาควิชา/หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561

เป็นประธานพิธีเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561 ในโครงการ สร้างวัฒนธรรมปลอดบุหรี่ในองค์กร

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเรื่อง แนวทางการบันทึกเวชระเบียนให้ถูกต้อง

เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 ท่าน

จัดโครงการสัมมนายุทธศาสตร์ และการจัดทำ KM ของภาควิชาอายุรศาสตร์

จัดโครงการสัมมนายุทธศาสตร์ และการจัดทำ KM ของภาควิชาอายุรศาสตร์

จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตบุคลากรและชุมชน นำโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ