Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 ท่าน

จัดโครงการสัมมนายุทธศาสตร์ และการจัดทำ KM ของภาควิชาอายุรศาสตร์

จัดโครงการสัมมนายุทธศาสตร์ และการจัดทำ KM ของภาควิชาอายุรศาสตร์

จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตบุคลากรและชุมชน นำโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ

เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 31

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทางด้านพรีคลินิก 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว วางพานพุ่มงาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ประจำปีพุทธศักราช 2561 ครบรอบ 69 ปี

เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย UhosNet ครั้งที่ 64

ประธานเปิดประชุม และมอบเกียรติบัตรในการประชุม “การจัดการเรียนการสอน นสพ.ปี 4 วช 481”

หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จัดอบรม การดูแลเด็กสมาธิสั้น “ฉันรับมือได้ รุ่นที่ 17”