Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการแปลงแผนปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดโครงการ “ห้อง LAB น่ารู้กับวันเทคนิคการแพทย์ไทย”

ร่วมแสดงความยินดีกับนายแพทย์ณัฐกร มหสุภาชัย ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 9 ท่าน

ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอณูชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2560

จัดโครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้นพร้อมการซ้อมอพยพหนีไฟตามแผน โดยมี บริษัทแอนตี้ไฟร์ อินดัสตรี จำกัด

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้นพร้อมการซ้อมอพยพหนีไฟตามแผน โดยมี บริษัทแอนตี้ไฟร์ อินดัสตรี จำกัด

เป็นประธานประชุมโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์

เป็นประธานกล่าวต้อนรับนิสิตโครงการแรกพบหมอเทาแดง (MED SWU 34 First Camp) ที่แสดงศักยภาพ