Faculty of Medicine Srinakharinwirot University

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

จัดโครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้นพร้อมการซ้อมอพยพหนีไฟตามแผน โดยมี บริษัทแอนตี้ไฟร์ อินดัสตรี จำกัด

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้นพร้อมการซ้อมอพยพหนีไฟตามแผน โดยมี บริษัทแอนตี้ไฟร์ อินดัสตรี จำกัด

เป็นประธานประชุมโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์

เป็นประธานกล่าวต้อนรับนิสิตโครงการแรกพบหมอเทาแดง (MED SWU 34 First Camp) ที่แสดงศักยภาพ

คณาจารย์ นิสิตแพทย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ศูนย์การแพทย์ฯ ร่วมงานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มศว ครบรอบ 33 ปี

จัดโครงการปรับปรุงพัฒนาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ประจำปี 2562

เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการชุมชนภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

ระดับภาควิชา/หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561

เป็นประธานพิธีเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561 ในโครงการ สร้างวัฒนธรรมปลอดบุหรี่ในองค์กร

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเรื่อง แนวทางการบันทึกเวชระเบียนให้ถูกต้อง