Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
wirangrong

wirangrong

ออกให้การบริการตรวจรักษาสุขภาพทั่วไป และตรวจรักษาทางด้านทันตกรรม แก่นักเรียน และประชาชน

เปิด 16 คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยไทย ผ่านมาตรฐานระดับโลก จากการตรวจประเมินของ สมพ.บัณฑิตที่จบได้ชื่อเป็นแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับโลก 

เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตรศึกษาขั้นสูง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3

จัดโครงการบริการวิชาการชุมชน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

ร่วมกับราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข

พร้อมด้วย รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว

จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมี ผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มศว

ร่วมกับองค์กรแพทย์ จัดกิจกรรมพุธบ่าย เรื่อง PM2.5 : What we have already Known

เพื่อให้นักเรียนที่สนใจเกี่ยวกับวิชาชีพแพทย์ได้ทราบถึงวิธีการเรียน การทำงานของแพทย์ที่แท้จริง

เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “ค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ ครั้งที่ 25” เพื่อให้นักเรียนที่สนใจเกี่ยวกับวิชาชีพแพทย์ได้ทราบถึงวิธีการเรียน